Hoe maak je een organisatie toekomst bestendig

Posted by

Niemand van ons hoe de wereld er in 2030 uitziet. Gezien de onzekerheden die een rol spelen moeten we op alles zijn voorbereid. Hierbij zetten we de belangrijkste adviezen voor organisaties, mensen en de overheid voor de komende tien jaar op een rij.

Organisaties
• Investeer in nieuwe samenwerkingsvormen tussen mens en machine – door technologie ontstaan nieuwe banen.
• Bied meerdere totale beloningspakketten aan, afgestemd op de behoeften van mensen in de verschillende fasen van hun leven.
• Bied de keus uit verschillende typen overeenkomsten, zodat mensen kunnen kiezen voor de optie die het beste bij hen past.
• Betrek de Ondernemingsraad bij het bepalen van maatwerkoplossingen met betrekking tot werkomstandigheden voor alle werknemers, tijdelijke werkkrachten en zelfstandigen die diensten verleden aan de onderneming. • Laat mensen zelf hun loopbaan bepalen en maak hen verantwoordelijk voor hun eigen, doorlopende opleiding- en ontwikkeltraject. • Stimuleer mensen een leven lang te leren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor organisaties, mensen en de overheid.
• Onderzoek verschillende modellen voor persoonlijke budgetten voor onderwijs en ontwikkeling.
• Stimuleer arbeidsmobiliteit binnen de onderneming, in een breder netwerk van zakenpartners, en ook buiten de onderneming.
• Daag mensen van 55 jaar en ouder uit flexibeler te worden in de laatste fasen van hun loopbaan en faciliteer de transitie naar deeltijdovereenkomsten.
• Vind oplossingen voor de privacy- en gegevensbescherming van werkenden en consumenten.
• Geef prioriteit aan de verbetering van cybersecurity.
• Ontwikkel een visie op eerlijke beloning en houd daarbij rekening met interne salarisverhoudingen (top executive salaris versus gemiddelde werknemer), gender(on)gelijkheid, etnische (on)gelijkheid en andere beloningsverschillen (tussen regio’s in een multinationale onderneming).
• Maak performance management transparant door 360 graden feedback toe te passen.
•Bied werk aan nieuwkomers uit verschillende leeftijdsgroepen – alle generaties aan het werk – en hecht minder waarde aan leeftijd bij recruitment, promotie en in salarisschalen.
• Pas de huidige werkwijze van HR aan van standaardisatie naar wendbaarheid, flexibiliteit en de wijzigende behoeften van mensen in hun leven en hun werk en beschouw persoonlijke oplossingen als het nieuwe normaal (mainstream) in plaats van deze te zien als ‘one-off deals’ bij wijze van uitzondering.

Mensen
• Blijf flexibel en wendbaar, investeer continu in je marktwaarde en houd je profiel actueel, aantrekkelijk, levendig en relevant zodat je deel uit blijft maken van de arbeidsmarkt.
• Zorg ervoor dat je altijd blijft leren en ontwikkelen, zeker in de vaardigheden van de 21e eeuw.
• Wees voorbereid op een leven dat 90 tot 100 jaar duurt, met een werkzaam leven dat 50 tot 60 jaar duurt en dat uit meerdere fasen bestaat, in plaats van het traditionele leven dat uit drie fasen bestaat (opleiding, werk, pensioen).
• Maak gebruik van de mogelijkheden (en/of bedreigingen) van het speelveld waarin werk zich in de toekomst zal afspelen: technologie, wereldwijde connectiviteit en netwerken, demografische en sociale veranderingen en andere megatrends.
• Investeer in je immateriële activa: verschillende sociale netwerken, fysieke en mentale gezondheid en een balans tussen werken en leven.
• Overweeg een eigen onderneming te starten, onderzoek nieuwe markten, ontwikkel de vaardigheden waar je goed in bent en zorg dat je de beste bent in wat je doet, alleen of met zakenpartners.
• Overweeg om jezelf kandidaat te stellen voor de Ondernemingsraad en gebruik, als je eenmaal gekozen bent tot lid van de OR, de kracht van de Ondernemingsraad om maatwerk arbeidsvoorwaardenpakketten te introduceren.

Overheid
• Ontwikkel in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, en niet alleen de sociale partners, een sterke visie op de toekomst van werk in Nederland.
• Versoepel het huidige kader voor wet- en regelgeving, hervorm regels en voorschriften om de arbeidsmobiliteit tussen ondernemingen, sectoren en over de grenzen mogelijk te maken en creëer verschillende contractvormen en flexibele pensioenmogelijkheden.
• Neem het initiatief voor een internationaal speelveld voor de gemeenschappelijke aanpak van de grote werkthema’s van de toekomst, het opstellen van een duidelijk kader van regels en voorschriften en een uniforme toepassing ervan – Nederland zou hierin het goede voorbeeld moeten geven.
• Maak in nauwe samenwerking met belangenverenigingen voor consumenten en producenten duidelijke regels om digitale wild west-praktijken te voorkomen, en vind een eerlijke balans tussen het gemak van internet en voldoende wettelijke en ethische bescherming tegen de ongewenste effecten van digitalisering.
• Versterk de formele positie van Ondernemingsraden.
• Verbreed de wettelijke definitie van pensioen naar individueel uitgesteld inkomen zodat mensen, onder bepaalde voorwaarden, geld uit een dergelijk fonds kunnen gebruiken om transitieperioden in hun loopbaan te financieren.
• Geef veel aandacht aan het concept van een leven lang leren en ontwikkelen; neem de verantwoordelijkheid om, in nauwe samenwerking met sociale partners, onderwijsinstituten en andere belanghebbenden de top 3 vaardigheden die de OECD heeft gedefinieerd te ontwikkelen.
• Onderzoek samen met de sociale partners hoe de scholingsfondsen het beste kunnen worden ingezet om programma’s voor een leven lang leren te stimuleren, en om werkbare oplossingen te vinden voor werkenden in de leeftijd 55 jaar en ouder.
• Bekijk opnieuw het sociale vangnet voor de mensen die niet voldoende digitaal onderlegd zijn om zich te handhaven in de nieuwe toekomst van werk. • Bescherm mensen tegen de invloed van grote bedrijven, zoals de tech-reuzen, wanneer deze grenzen overschrijden.

https://www.pwc.nl/nl/dienstverlening/people-and-organisation/documents/pwc-de-toekomst-van-werk-2030.pdf


Leave a Reply

Your email address will not be published.